Докладчик
Асен Манов
Подател на искането
50 народни представители от XXXVIII Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на Закона за изменение на Закона за гарантиране на влоговете на банките

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 28

С изречение второ на същия чл. 88, ал.1 от Конституцията е предвидено, че по изключение Народното събрание може да реши двете гласувания да се извършат в едно заседание. Именно от тази конституционна възможност са се възползвали народните представители, като са решили да преминат към второ четене на законопроекта веднага след приемането му на първо четене. Твърдението на вносителите на искането, че до извършването на двете гласувания в едно заседание може да се стигне само при условие, че “разглежданият въпрос е безспорен, има правно-технически характер и няма народни представители, които заявяват, че ще правят писмени предложения по законопроекта”, не намира опора в конституционния текст. Цитираното по-горе изречение второ на чл.88, ал.1 от Конституцията не поставя никакви условия или изисквания за прилагането му. Въпросът дали по изключение двете гласувания могат да се извършат в едно заседание очевидно е предоставен на свободната преценка на народните представители. От представената по делото извадка от експресната стенограма за заседанието на 17 юни 1998 г. се вижда, че е била дадена възможност да се правят предложения по приетия на първо четене законопроект за изменение на ЗГВБ, че от тази възможност се е възползвал народният представител Руси Статков, който е предложил промени в текста на законопроекта и че тези промени са били поставени на обсъждане и гласувани. По този начин са били изчерпани прцедурните изисквания по разглеждането на законопроекта след първото четене и не е имало никаква пречка той да се постави на второ гласуване.