Докладчик
Маргарита Златарева
Подател на искането
Главен прокурор на Република България

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на разпоредбата на § 3б от преходните и заключителните разпоредби на Закона за концесиите, създадена с § 16 от Закона за изменение и допълнение на Закона за концесиите

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 30

В Тълкувателно решение № 19/93 г. по к.д. № 11/93 г.са разграничени правомощията на държавата като носител на публична собственост от правомощията й спрямо частната държавна собственост. При тълкуването на чл.19, ал.2 от Конституцията Конституционният съд е направил извод, че конституционните принципи за еднакви правни условия при извършване на стопанска дейност за всички граждани и юридически лица и предотвратяване злоупотребата с монополизма се отнасят “не само за гражданите и юридическите лица, но и за държавата и общините, но когато те действат при пазарни условия, т.е. като частни собственици”. Следователно правилата, при които държавата определя режима на своята публична собственост, не са съотносими с изискванията за осъществяване на стопанската дейност, гарантирани от чл.19 от Конституцията. Държавата като собственик е равнопоставена на всички останали субекти на търговското право, когато управлява своята частна собственост. Обратното, управлението на публичната държавна собственост е свързано с властническите правомощия на държавата и удовлетворяването на обществените интереси, поради което режимът е конституционно обвързан само с разпоредбата на чл.18, ал.5 от Конституцията – да се определя на ниво законодателен акт. Допустимо е отклонение от конституционните принципи за равен старт и свободна стопанска инициатива, гарантиращи частната собственост на търговските субекти.