Докладчик
Тодор Тодоров
Подател на искането
48 народни представители от XXXVIII Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на т.54 и т.55 от Концепцията за национална сигурност, приета с решение на Народното събрание на 16 април 1998 г.

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 24

Съдът вече е имал възможност в тълкувателно решение (Решение № 5 от 7 юли 1994 г. по к.д. № 3/94 г. – ДВ, бр.58 от 19 юли 1994 г.) да посочи, че “Народното събрание също може да създава административни органи…”. В същото решение изрично се постановява, че важността на административната дейност в областта на националната сигурност “налага тя да се извършва изцяло в рамките на органи, предвидени от Конституцията или създадени от Народното събрание”. Конституционният съд не намира основание да се отклони от това свое разбиране. Както по своя състав, така и с оглед на възложените му с решението на Народното събрание функции, Съветът по сигурността е спомагателен орган към Министерския съвет в особено важна сфера на държавното управление, каквато е националната сигурност. Съдът счита за необходимо да подчертае, че изрично посочените в т.55 от решението на Народното събрание функции на Съвета по сигурността се свеждат изключително до анализ, планиране и координиране. Управленските решения и отговорността за тях остава изцяло върху конституционно установения орган за общо ръководство на държавната администрация, а именно – Министерския съвет.