Докладчик
Снежана Начева
Подател на искането
54 народни представители

Предмет на искането

установяване противоконституционността на чл. 18, ал. 2, т. 1 от Закона за държавния бюджет за 2009 година

особено мнение и становище по решение:
определение по допустимост:
становище на заинтересувана страна:

Решение - 2

Отхвърля искането на 54 народни представители от 40-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на чл. 18, ал. 2, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. (обн., ДВ, бр. 110 от 2008 г.; изм., бр. 12 от 2009 г.).