Докладчик
Снежана Начева
Подател на искането
54 народни представители

Предмет на искането

установяване противоконституционността на чл. 18, ал. 2, т. 1 от Закона за държавния бюджет за 2009 година

становище на заинтересувана страна:
особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:

Решение - 2

Не е логично да се очаква, че е конституционно допустимо Законът за държавния бюджет да предвижда възможност Министерски съвет сам и по своя преценка да изменя този закон. Конституционният съд констатира, противоречие на чл. 18, ал. 2, т. 1 oт Закона за държавния бюджет от 2009 г. с чл. 84, т. 2, чл. 87, ал. 2 и чл. 106 от Конституцията. Това несъответствие не е достатъчно за установяване и прогласяване на противоконституционност, но е достатъчно за предизвикване на противоконституционно приложение на тази законова разпоредба. Без да проявява излишен съдебен активизъм, с мотивите на това решение, съдът може и трябва да предотврати такова приложение на законовата разпоредба, като изведе конституционно дължимото й съдържание, чрез отпращане и към прякото приложение на съответните конституционни норми.