Докладчик
Неделчо Беронов
Подател на искането
50 народни представители от XXXVIII Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на § 14, т.5, б. „а“ от Закона за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 7

Отстранена е очевидна фактическа грешка, а не се изменя закон, който е обнародван и влязъл в сила (чл.5, ал.5 от Конституцията), за да се изисква спазване на процедурата по чл.88, ал.1 от Конституцията. При изменението на закон има промяна на волята на законодателя, а поправката поставя в съответствие текста на разпоредбата с вече изразената и непроменена воля. Поправяне на очевидна фактическа грешка в закон не е изрично уредено от Конституцията. Няма съмнение обаче, че поправка трябва да бъде възможна и че за поправянето изискването на чл.88, ал.1 от Конституцията не се отнася. За поправката на очевидна фактическа грешка следва да се прилага ал.2 на чл.88 от Конституцията. Според нея другите актове на Народното събрание извън законите се приемат с едно гласуване. Тъкмо така е постъпило Народното събрание в случая, предмет на делото. С поправяне на очевидна фактическа грешка, допусната в редакцията на законов текст, не се нарушава чл.4 от Конституцията. Напротив, именно началата на правовата държава изискват да се избегне обнародването в “Държавен вестник” и влизане в сила на законова норма, която погрешно посочва редакцията на заварената разпоредба, която новият закон изменя. При отстраняване на очевидна фактическа грешка преди обнародване и влизане в сила на закон не се нарушава чл.8 от Конституцията, защото авторът на грешката извършва отстраняването й, с което принципът на разделение на властите е спазен. Не е нарушен и чл.87, ал.1 от Конституцията, уреждащ правото на законодателна инициатива, която е за нормотворческата дейност, а не за отстраняване на очевидна фактическа грешка, резултат от пропуск на Народното събрание да посочи вярно досегашната редакция на изменяната разпоредба.