Докладчик
Милчо Костов
Подател на искането
Главен прокурор на РБ

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на Закона за съдебната власт относно влизането му в сила с оглед на изискването на § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Конституцията.

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
допълнително искане:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 7

До приемането на новите процесуални закони, което е изискване на § 4 от Конституцията, правораздаването се осъществява от сега съществуващите съдилища по реда на НПК, ГПК, ЗАП. Съгласно § 15 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за съдебната власт, Върховният съд продължава да изпълнява своите правомощия по ГПК, НПК и ЗАП до момента на фактическото конституиране на новите висши съдебни институции по чл. 119 от Конституцията.