Докладчик
Милена Жабинска
Подател на искането
Президентът

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на чл. 16, ал. 1 от Закона за съдебната власт и § 8 и § 11 от преходните и заключителните разпоредби на същия закон.

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 8

Изискването за специален юридически стаж е изискване на основание признака професионализъм и е допустимо с оглед повишаване професионалното равнище на членовете на ВСС. С § 8 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСВ не се зачита придобитата по чл. 129, ал. 3 от Конституцията несменяемост на тези заварени съдии и прокурори, които не отговарят на установените в ЗСВ нови изисквания за продължителност на общия и специален юридически стаж. Предсрочно могат да бъдат освобождавани само отделни членове на ВСС, но за органа не е предвидено основание за предсрочното му прекратяване. Със закон е недопустимо прекратяване на неговата дейност, вкл. и поради изменение на изискванията за изборните му членове.