Докладчик
Младен Данаилов
Подател на искането
Главния прокурор на Република България

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на разпоредбата на § 23, т.1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи в частта, с която се изменя § 28, ал.1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 3

Според изменението на § 28, ал.1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗСПЗЗ в полза на лицата по чл.27, ал.1 ЗСПЗЗ преминават само правата върху имуществото на организациите по § 12, без те да поемат задълженията, свързани с това имущество. С това се нарушават правата на останалите граждани и юридически лица - ищци и взискатели по прекратените дела и изпълнителни производства, по които ответници или длъжници са организациите по § 12, защото не могат да реализират вземанията си срещу тези организации. Нарушени са и правото им на правна защита и основните принципи за равнопоставеност при упражняване на стопанска дейност.