Докладчик
Иван Григоров
Подател на искането
52 народни представители от 37-ото Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл.15, ал.1 и 2 от Закона за данъка върху печалбата и на § 9 от преходните и заключителните разпоредби на същия закон

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 2

Посочената нецелесъобразност, респ. несправедливост не може да бъде преодоляна чрез конституционен контрол, а по законодателен път. Според чл.60, ал.2 от Конституцията данъчните облекчения и утежнения могат да се установяват само със законодателен акт на НС. Данъкът е публичноправно вземане на държавата, което се установява едностранно от нея, но само със закон, за да се гарантират правата на данъкоплатците. В този смисъл подходът на законодателя е конституционосъобразен, доколкото данъчният закон не трябва да се влияе от инфлационните процеси. Неоснователно се поддържа тезата, че с тази разпоредба се нарушава пряко правото на законодателна инициатива на всеки народен представител, гарантирано им от чл.87, ал.1 от Конституцията. Няма пречка всеки народен представител да упражни законодателна инициатива и в конкретния случай. Това е така, защото правото на законодателна инициатива на депутатите е неограничено и те винаги могат да го упражнят