Докладчик
Пенчо Пенев
Подател на искането
Президента на Република България

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на чл.34, т.4 (първа хипотеза, която изключва възможността за обжалване пред съд) от Закона за административното производство и чл.9, ал.3 от Указ № 9 за работата на ръководния и изпълнителския състав в железопътния транспорт

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
друго определение:

Решение - 5

Конституционният съд счита, че законодателят може да установява изключения от съдебния ред за обжалване на административните актове само тогава, когато това изключение не накърнява конституционно признати основни права и свободи на гражданите, или когато друга, по-висша, но изрично конституционно прогласена ценност трябва да бъде приоритетно защитена (такава е например сферата на националната сигурност). По отношение на четвъртото дисциплинарно наказание - уволнението. То засяга основно гражданско право, залегнало в глава втора от Конституцията - правото на труд, поради което е недопустимо актът, свързан с неговото налагане, да бъде изключен от съдебен контрол. По тази причина съдът счита, че в хипотезата на т.4 на чл.9, ал.2 от Указ № 9 за работата на ръководния и изпълнителския състав в железопътния транспорт ал.3 на същия член е противоконституционна. Не е нарушено правото на защита, предвидено в Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и поради това, че в нея се говори за право на защита във връзка с осъществяване на конституционно установени процедури, важащи за всяка от страните, подписали Конвенцията. В този смисъл е и разпоредбата на чл.13 от Конвенцията.