Докладчик
Николай Павлов
Подател на искането
Президента на Република България

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет за 1996 г.

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 22

Тази недвусмислена цел и ефект на закона - да обяви за държавни вземания, които не са били третирани като такива до приемането му, - разкрива на първо място противоречието му с основното конституционно начало, заложено в разпоредбата на чл.4, ал.1 от Конституцията. Принципът на правовата държава, съдържащ се в тази разпоредба, освен всичко друго означава и това, че основите на правовия ред, заложени в Конституцията, важат в еднаква степен и за органите на законодателната, изпълнителната и съдебната власти, както и за всички правни субекти. Естествена последица от този принцип е изискването за предварителна законоустановеност на държавните вземания. Още повече това е така, когато се касае за третирането на дадено вземане в приходната част на държавния бюджет - то трябва предварително да е определено по законов път като такова. Оспореният закон, разглеждан като акт на законодателната власт, е свързан с последици, които надхвърлят конституционно установените и допустими граници на държавна намеса.