Докладчик
Милчо Костов
Подател на искането
50 народни представители от 37-ото Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на някои разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 20

Както вече Конституционният съд двукратно се е произнасял, никой не е може правомерно да придобие право на собственост върху частна земя освен по волята на самия собственик (респ. на неговите наследници). Понятието "мероприятия, непозволяващи възстановяване на собствеността", поради бланкетния характер на § 2а от допълнителните разпоредби създава опасност от административен произвол, защото не сочи законите, които разрешават строителство върху частна земя против волята на собствениците. С изменението на разпоредбата на чл.17, ал.3 ЗСПЗЗ (ДВ, бр.79 от 1996 г.) текстът й е съобразен с Решение на Конституционния съд № 8 от 19 юли 1995 г. по к.д. № 12/95 г. Съгласно категоричните конституционни норми, които защитават частната собственост, вещните права на възстановената вече частна собственост върху земеделската земя в реални граници са защитени и противопоставими срещу всички трети лица, включително и тези, които се легитимират с документи за законна собственост върху същата земя, но с по-късна дата от момента на влизане в сила на плана за земеразделяне (която е неопределена и неопределима в бъдеще време - 30, 40 или повече години).