Докладчик
Младен Данаилов
Подател на искането
Главния прокурор на Република България

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на § 15а от преходните и заключителните разпоредби на Закона за съдебната власт, приет с § 1 на Закона за допълнение на Закона за съдебната власт

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 19

Срокът за изграждане организацията на съдебната власт е посочен в Конституцията - § 4 ПЗР на Конституцията. Законодателят няма право да променя този срок. Няма право и да допълва Закона за съдебната власт и да определя последователност, в която ВСС да осъществява действията си при прилагане на конституционната разпоредба на § 4 ПЗР на Конституцията и изгражда новите структури на съдебната власт и при назначаване на магистратите в съответните органи. Разпоредбата ограничава правомощията на ВСС и по същество представлява намеса на законодателната власт в работата на съдебната.