Докладчик
Александър Арабаджиев
Подател на искането
Главния прокурор на Република България

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл.33, ал.2 и чл.34 от Закона за сделките с валутни ценности и за валутния контрол

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 15

Законовата разпоредба, която предоставя единствено на съответните субекти изключителното право да извършват продажби на посочените изделия на граждани (физически лица), не е в съгласие със съдържащото се в чл.18, ал.4 основно конституционно начало, според което със закон може да се установява държавен монопол само върху дейностите (отраслите) и обектите, изброени в тази конституционна разпоредба. Лишаването на останалите стопански субекти - създадени по надлежния законов ред - от възможността да упражняват определена стопанска дейност, при положение, че тази дейност не попада в допустимия от Конституцията обхват на държавния монопол, е в противоречие с Конституцията. Няма разумно основание да се забрани на гражданите да се разпореждат със законно притежаваното от тях имущество. Няма и конституционно основание за съществуването на тази забрана. Нейната противоконституционност произтича от разпоредбите на чл.17, ал.1 и 3 от Конституцията относно частната собственост, включващи и възможността за разпореждане със собствено имущество.