Докладчик
Николай Павлов
Подател на искането
49 народни представители от 37-ото Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на § 4 от Закона за изменение и допълнение на Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 11

От конституционноправна гледна точка е недопустимо собствениците да бъдат поставени в различно положение по отношение на материалноправните основания за разглеждане на иска, като тези, чиито искове все още не са решени поради различни причини, ще са в по-тежко положение за защита на собствеността. Срокът по чл.7 е преклузивен. Исковете са вече предявени или поради пропускане на срока са преклудирани. Не може след изтичането му да се променят основанията за предявяването им. Това противоречи на принципите на правовата и демократична държава, залегнали в преамбюла на Конституцията, както и в чл.17, ал.1 и 3 от нея.