Докладчик
Милчо Костов
Подател на искането
Главния прокурор на Република България

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на чл.70, ал.2 и чл.72 от Закона за лекарствените средства и аптеките в хуманната медицина

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 10

Нормата на чл.70, ал.2 Закона за лекарствените средства и аптеките в хуманната медицина ( ЗЛСАХМ) не противоречи на Конституцията. Тя урежда конституционно признато нормотворческо правомощие относно режима на обектите на държавната и общинската собственост (чл.17, ал.4 от Конституцията). Първо, законовата норма разпростира своето действие само на територията на държавни и общински здравни заведения. Извън територията на тези заведения (частни болници, частни поликлиники и др.) тя няма действие. Второ, законовата норма регулира "само общински аптеки"; тя не се отнася до другите обекти на собственост, чрез които се извършва подобен вид дейност. И трето, това става, както изисква Конституцията, със закон. Като не допуска откриване на повече от една аптека от търговски дружества и кооперации, чл.72 ЗЛСАХМ по същество ограничава правото на гражданите да се кооперират и да създават други форми на сдружаване за постигане на стопански и социален напредък (както изисква ал.4 на чл.19 от Конституцията). Законът (ЗЛСАХМ) съдържа достатъчно други разпоредби, които защитават правата на потребителите на лекарствените средства. Допълнителна и по-голяма гаранция чрез ограничаване на сдружаването на фармацевти не може да се въвежда от закона.