Докладчик
Пенчо Пенев
Подател на искането
Главен прокурор

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 90а от Закона за наследството.

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 4

Приемайки, че собствениците никога не са губили в цялост своето право на собственост и че със закона то се възстановява в пълноценния му вид, а не се придобива отново, съдът счита, че завещанията, направени преди влизането на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи в сила, са произвели своето правно действие, като в кръга на наследниците трябва да се включат и наследниците по завещание с всички произтичащи от това последици. Става дума за наследимо право, с което завещателят се е разпоредил чрез направеното от него завещание. Възстановяването на правата на собствениците, внесли земя в ТКЗС по силата на закона, автоматично прави приелите наследство наследници по завещание собственици на съответната завещана им част. Това, от своя страна, прави противоконституционно отнемането на тези вече придобити права по какъвто и да било начин. Член 90а ЗН противоконституционно засяга правото на наследяване на всяко друго лице от гледна точка на правоспособността му да получи определено имущество по завещание.