Докладчик
Цанко Хаджистойчев
Подател на искането
Главен прокурор

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на т.1 и 2 от решението на 37-ото НС от 13 октомври 1995 г. за изменение и допълнение на решението на Великото народно събрание за приемане на Основни положения на временен статут на Българската национална телевизия и Българското национално радио, както и „отказа на НС да приеме в посочените решения текст, регламентиращ право на ефирно време за съдебната власт и за Конституционния съд“.

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 24

Разпоредбата на т.1 от оспорваното решение на Народното събрание отменя същите разпоредби, които бяха обявени за неконституционни. Съгласно чл.151, ал.2, изр.3 от Конституцията и тълкуването, дадено от Конституционния съд, конституционното решение проявява отменителен ефект спрямо обявения от него за противоконституционен акт. От деня на влизането в сила на решението актът не се прилага, което означава, че той загубва своето действие, престава да съществува занапред. Разпоредбата на т.1 от решението на Народното събрание е противоконституционна, защото не е съобразена със силата и правните последици на решението на Конституционния съд, уредени с чл.151, ал.2 от Конституцията. Несъобразяването с решението на Конституционния съд е нарушение на самата Конституция. Правомощия Народното събрание има по силата на § 6 от Преходните и заключителните разпоредби на Конституцията. Конституционната норма има изключителен характер и не може да се тълкува и прилага разширително от парламента. Тя не допуска възможността Народното събрание да делегира правомощията си. Както отмяната с акт на Народното събрание на разпоредби, които са били обявени за противоконституционни (по-горе, раздел I), така и възпроизвеждането на такива разпоредби в нов акт на парламента представлява незачитане на решението на Конституционния съд и на неговите правни последици. Незачитането засяга един от основните принципи, залегнал в чл. 4, ал. 1 от Конституцията, който прокламира, че Република България е правова държава и се управлява според Конституцията и законите в страната.