Докладчик
Тодор Тодоров
Подател на искането
Група народни представители

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на чл. 7 от Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти.

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
молба по дело:
друго определение:

Решение - 1

Установяването на "използване на служебно или партийно положение" при придобиването на имота е въпрос на доказване по всяко конкретно дело. Затрудненията, които възникват по това установяване, са проблем на доказване в гражданския процес и не засягат предмета на конституционното дело. Понятието за "правна сигурност" по определение включва съблюдаването на правото и изключва нарушаването му. Нищожността на правните сделки е санкция тъкмо за нарушаване на основни правни принципи. Пренебрегването на нищожността като санкция води до правна несигурност, тъй като открива пътя на произвола в гражданския обмен и възцарява силата на мястото на правото. Преценката за степента, в която трябва да се защити правната сигурност в хипотезата на чл.7 ЗВСОНИ, е направена от законодателя с въвеждането на едногодишния срок за предявяване на иска за установяване на нищожността. Понятието "нормативен акт" обхваща различни по ранг актове - от Конституцията до подзаконовите нормативни актове. Спазването на нормативните актове е основно задължение на всички правни субекти. Обратното разбиране е абсурдно и означава да се изпразни от съдържание разпоредбата на чл.4, ал.1 от Конституцията, прогласяваща принципа на законността. Придобитите в нарушение на нормативни актове или чрез накърняване на добрите нрави в хипотезата на чл.7 ЗВСОНИ права и интереси не могат да бъдат противопоставени на Конституцията и законите на Република България, нито да бъдат обосновани с тях. Никой не може да черпи права от свои неправомерни действия. Прехвърлителната сделка остава нищожна независимо от това, коя от страните по нея е извършила нарушението. Въпросът за отговорността за претърпените вреди в този случай е отделен, самостоятелен въпрос, различен от този за нищожността.