Докладчик
Николай Павлов
Подател на искането
Върховния съд на Република България

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 360, ал. 2, изр. последно от Кодекса на труда, въз основа на което е прието ПМС № 135/1993 г.

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 12

Конституцията изрично отрича на изпълнителната власт да законодателствува. В същата връзка следва да се изтъкне и обстоятелството, че при непосредственото действие на конституционната норма, което е основа на правовата държава, акцентът се поставя не само върху конституционно прогласеното право, а преди всичко във възможността то да бъде защитено пред съд. По принцип всеки гражданин може да търси защита на своите права и законни интереси пред съд (чл.56, 117, 120, ал.1 от Конституцията). Изключение от този принцип основният закон допуска само за изрично посочени, и то в закон, административни актове (чл.120, ал.2 от Конституцията).