Докладчик
Младен Данаилов
Подател на искането
Главния прокурор на Република България

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на § 5, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 1995 г.

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 11

Съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета е държавна дейност, свързана с управлението на страната. Правоотношенията във връзка с тази дейност имат публичноправен характер. Банковото (касовото) изпълнение на бюджета като част от тази дейност не е осъществяване на стопанска дейност. Бюджетните средства имат публичноправен характер, собственост са на държавата и само тя може да определя на кои от търговските банки да възложи банковото (касовото) изпълнение на държавния бюджет. Разпоредбата на § 5, ал.1 ПЗРЗДБРБ за 1995 г. има за предмет банковото изпълнение на държавния бюджет, което е публичноправна, а не стопанска дейност. Затова с определянето то да се осъществява от търговските банки с преобладаващо държавно участие не се създава монополно положение за тези банки.