Докладчик
Александър Арабаджиев
Подател на искането
58 народни представители от 37-ото Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 18 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия във вида й съгласно изменението на тази разпоредба, прието от 36-ото НС на 9 юни 1994 г.

образуване на дело:
допълнително искане:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
друго определение:

Решение - 13

Придобиването на дялове или акции става по искане на заинтересуваните собственици, а не по силата на закона. Паралелното съществуване на чл.18, ал.1 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия и на § 6, ал.1 ПЗРЗППДОбП преди и след изменението на закона още веднъж подчертава систематичното място и предназначението му да уреди възможността при преобразуване на държавни или общински предприятия в търговски дружества собствениците да получат съответна част от дяловете или акциите на дружеството. Отхвърляйки искането обаче, Конституционният съд намира за необходимо изрично да отбележи, че изменението на чл.18, ал.1 ЗППДОбП не лишава лицата, чиято собственост е възстановена по Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти, от възможността да поискат да им бъде предадено владението върху собствените им недвижими имоти. За нуждите на приватизационния процес е удачно да се определи един краен срок, в който да бъде заявено вещното право от лицата, чиято собственост е възстановена по Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти. Щом като вещното право не е заявено в дадения срок, допустимо е то да бъде заместено от обезщетение. Касае се за алтернативен способ за реализиране на възстановеното право на собственост, въведен, за да се съчетаят интересите на собствениците с нуждите на приватизационния процес. До него се стига в резултат на това, че собственикът сам го е избрал, щом като не е заявил своето вещно право. В този случай той има право да получи съответна част от дяловете или акциите на дружеството.