Докладчик
Станислав Димитров
Подател на искането
61 народни представители от 37-ото Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на Закона за изменение на Закона за местното самоуправление и местната администрация

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
друго определение:

Решение - 6

Конституцията с разпоредбата на чл.135 е дала широки възможности за създаване със закон и на други административно-териториални единици освен посочените в чл.135, ал.1 общини и области. Затова и със ЗМСМА са създадени и околии, даден е и особен статут на Столична голяма община като самостоятелна специфична административно-териториални единица. Това е конституционосъобразно. Със закон може да се промени статута на дадена административно-териториална единица и това няма да бъде в противоречие на Конституцията, ако не се засягат нейните граници и нейния център. Столична голяма община може да бъде обявена със закон за специфична административно-териториална единица или да й бъде даден и статут на област, но в същите териториални рамки.Това е въпрос на законодателна целесъобразност.