Докладчик
Иван Григоров
Подател на искането
50 народни представители от 37-ото Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на чл. 18, ал. 2, т. 3; чл. 18, ал. 4; чл. 27, ал. 2, изр.2; чл. 38, ал. 2 и 3; чл. 39, ал. 2; чл. 54, ал. 2; чл. 59, ал. 3; чл. 63, ал. 2; чл. 75, ал. 2 и 3, изр.2; чл. 79, ал. 2, израза „основни“; чл. 105, ал. 9, 10 и 11; чл. 106 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и § 7 от преходните и заключителните му разпоредби

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 4

Възможността Комисията по парламентарна етика да установява и обсъжда случаи на несъвместимост очевидно не е и не може да бъде част от производството по чл.72, ал.2 във връзка с ал.1,т.3 от Конституцията пред Конституционния съд. Евентуалното произнасяне от страна на комисията не е намеса в дейността на Конституционния съд, защото нито може да предизвика производство пред Конституционния съд (т.е. да сезира съда), нито може да повлияе на евентуалното решение на Конституционния съд. Народното събрание може да отменя решението си, с което е дадено разрешение за задържане на народен представител. Това не нарушава приетото в Конституцията разделение на властите и не представлява намеса в дейността на независимата съдебна власт. След като веднъж Народното събрание е приело за основателно искането на главния прокурор на Републиката за снемане имунитет на народен представител и го е уважило, по-нататък е противоконституционно законодателният орган да се намесва в дейността на следствието, прокуратурата и съда. В противен случай наказателноправното положение на един народен представител в наказателното производство във всеки момент би могло да се контролира и коригира от законодателния орган, което е противоконституционно. Наказателната неприкосновеност на депутатите действа по време на мандата им. Не следва да продължават действия по вече възбудено наказателно преследване, включително и за тежки престъпления. В тези случаи единствената възможност да продължи наказателното преследване, ако е за тежко престъпление по смисъла на Наказателния кодекс, е даването на разрешение от Народното събрание или неговия председател, когато то не заседава. Ако такова разрешение не е дадено или се отнася за престъпление, което не е тежко по смисъла на Наказателния кодекс, наказателното преследване ще продължи след изтичане или предсрочно прекратяване на пълномощията на народния представител. Съгласно чл.68, ал.1 от Конституцията народните представители не могат да изпълняват друга държавна служба или да извършват дейност, която според закона е несъвместима с положението на народен представител. Такъв статут депутатите получават непосредствено от момента на тяхното избиране. Оттогава се прилагат изискванията за несъвместимост.