Докладчик
Младен Данаилов
Подател на искането
Главен прокурор на Република България

Предмет на искането

Установяване на неизбираемост и предсрочно прекратяване пълномощията на народния представител Жорж Ганчев Ганчев

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
молба по дело:
друго определение:

Решение - 2

За да може български гражданин да бъде избран за народен представител в Народното събрание на Република България, той трябва да отговаря на условията, посочени в чл.65, ал.1 от Конституцията. Те имат абсолютен характер и липсата на което и да е от тях го прави неизбираем. Едно от тези условия е кандидатът за народен представител да няма друго гражданство. Ако въпреки това ограничение той бъде избран за народен представител, двойното гражданство е основание за прекратяване на пълномощията му на основание чл.72, ал.1, т.3 от Конституцията. Поради публичноправния характер на института за гражданството, свързан със значими правни последици, без правно значение е субективната преценка на кандидата за народен представител по въпроса за придобиване и загубване на гражданството на друга държава. Не е достатъчно да са налице материалноправните предпоставки за освобождаване от чуждо гражданство. Необходимо е да е осъществена предвидената със закон процедура, която завършва с издаване на съответен държавен акт.