Докладчик
Кети Маркова
Подател на искането
48 народни представители (ПП ГЕРБ) от 42-то Народно събрание

Предмет на искането

установяване несъвместимост и прекратяване пълномощията на Иван Валентинов Иванов на основание чл. 72, ал. 1, т. 3 от Конституцията на Република България

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 9

За да се приеме, че е изпълнен целият фактически състав на специфичното правоотношение с характеристиките по чл. 19а във вр. с чл. 13, ал. 3 от Закона за администрацията с конкретно лице, назначено за заместник-министър, освен заповедта за назначаване на министър- председателя следва да е налице и акт за встъпване в длъжност. Едва от този момент нататък за него би възникнала конституционната несъвместимост по чл. 68, ал. 1 в хипотезата, в която вече изпълняващият визираната длъжност продължава да има същевременно и качеството на народен представител, което е основание за намесата на Конституционния съд. Акт за встъпване в длъжност не е бил съставян, респ. не е бил подписван от г-н Иванов. На тази доказателствена основа може да се направи единственият възможен правен извод, а именно, че е налице една започнала, но незавършена процедура по назначаването му на държавна служба в сферата на изпълнителната власт.