Докладчик
Милена Жабинска
Подател на искането
51 народни представители от 36-ото Народно събрание

Предмет на искането

Оспорване законността на избора на народния представител Георги Милчев Георгиев

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
друго определение:

Решение - 1

При предсрочно прекратяване на пълномощия на народен представител, Централната избирателна комисия обявява за избран следващия в съответната листа кандидат. Тя няма правомощие да приема и разглежда откази на кандидатите по реда на чл. 96 ЗИНПОСК.