Докладчик
Александър Арабаджиев
Подател на искането
59 народни представители от 36-ото Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на Решението на Народното събрание от 30 юли 1993 г., с което Иво Любомиров Инджев е освободен от длъжност главен директор на БТА и на същата длъжност е назначен Стефан Симеонов Господинов

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 15

Народното събрание е носител на конституционното правомощие да избира и освобождава ръководителите на някои институции – чл. 84, т. 8 от Конституцията на Република България (КРБ). По отношение на главния директор на БТА това правомощие също произтича пряко от конкретен конституционен текст – § 6 от Преходните и заключителни разпоредби на КРБ.