Докладчик
Станислав Димитров
Подател на искането
63-ма народни представители от 36-ото Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на § 1 от Закона за изменение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи в частта му, с която чл. 10, ал. 7 се изменя и допълва с т. 2

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
друго определение:

Решение - 12

Общинските народни съвети не са имали правно основание да учредяват право на строеж или други вещни права върху земите, предмет на изменената с параграф 1 от Заключителните разпоредби на ЗППЗЗ т. 5 от ПМС 1/81 г. Само собственикът може да учредява такива права. Министерският съвет не може с административен акт да отчуждава или да се разпорежда с внесената от кооператорите земя, защото тя остава тяхна. С обявяването за противоконституционни и двете точки на параграф 1 отпада и дефиницията на жилищен имот в параграф 18.