Докладчик
Любен Корнезов
Подател на искането
52-ма народни представители от 36-ото Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на § 14, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за Висшия съдебен съвет

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
друго определение:
особено мнение по решение:
становище по решение:

Решение - 6

Отхвърля искането на групата от 52 народни представители от 36-о Народно събрание за обявяване за противоконституционен § 14, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за Висшия съдебен съвет.