Докладчик
Любен Корнезов
Подател на искането
52-ма народни представители от 36-ото Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на § 14, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за Висшия съдебен съвет

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становище на заинтересувана страна:
друго определение:

Решение - 6

Правомощието на Президента да назначава директора на Националната следствена служба има опора в чл.98 т.7 от Конституцията и с него не се нарушават принципа за разделение на властите, за независимостта на съдебната власт и чл.129, ал.1 от Конституцията.