Докладчик
Станислав Димитров
Подател на искането
49 народни представители от 36-ото Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на Решението на Народното събрание от 19 януари 1993 г., с което е дадено разрешение за възбуждане на наказателно преследване на народен представител

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
допълнително искане:
определение по допустимост:
становище на заинтересувана страна:
друго определение:

Решение - 3

При преценка за конституционосъобразност на процедурата при гласуване и приемане на актовете на Народното събрание Конституционният съд изхожда от данните в стенографските протоколи за заседанията на Народното събрание. Той не може да открива производство по тяхното оспорване. Стенографските протоколи са официални документи на Народното събрание и имат пълна доказателствена сила за отразените в тях изявления, обстоятелства и констатации, вкл. за броя на присъстващите народни представители/ кворум/, за броя на гласувалите “за“, “против“ или „въздържал се“ и пр. които констатации могат да бъдат направени само от Народното събрание.