Докладчик
Младен Данаилов
Подател на искането
51 народни представители от 36-ото Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на Решението на Народното събрание от 29 декември 1992 г. за частична отмяна на Решението на Народното събрание от 7 юли 1992 г. за снемане на имунитета и задържането на народен представител

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становище на заинтересувана страна:

Решение - 2

Решенията на Народното събрание по своето естество са правни актове, които имат задължителна сила за всички държавни органи, организации и граждани. В конституцията не съществува изрична разпоредба, която да забранява на Народното събрание да ги отменя или изменя, когато прецени, че има основания за това. Това важи и за решението по чл.70 от Конституцията. Обстоятелството, че решението е изпълнено и от това са настъпили правни последици не ограничава правото на Народното събрание да изменя и отменя собствения си акт, който е приело при осъществяване на конституционните си правомощия.