Докладчик
Теодор Чипев
Подател на искането
49 народни представители от 36-ото Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на Закона за възстановяване собствеността върху недвижими имоти на български граждани от турски произход, направили постъпки за заминаване в Република Турция и други страни през периода май – септември 1989 г.

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
друго определение:

Решение - 18

Обявява за противоконституционна разпоредбата на чл. 5, ал. 1, т. 1 от Закона за възстановяване собствеността върху недвижими имоти на български граждани от турски произход, направили постъпки за заминаване в Република Турция и други страни през периода май - септември 1989 г.

Отхвърля искането на групата от 49 народни представители от 36-ото Народно събрание за обявяване на същия закон за противоконституционен в останалата му част.