Докладчик
Нено Неновски
Подател на искането
50 народни представители от 36-ото Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на Решението на Народното събрание от 15 юли 1992 г. по искането за даване статут на висше училище на т. нар. „Варненски свободен университет“

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становище на заинтересувана страна:
друго определение:

Решение - 17

Правомощията на Народното събрание не са формулирани изчерпателно в чл.84 и чл.85 на Конституцията. Частично те се съдържат и в други конституционни разпоредби. Конституцията не изключва възможността отделни правомощия на Народното събрание да бъдат конкретизирани и със закон. Създаването на недържавни училища и обучението в тях подлежи на контрол от страна на Народното събрание по силата на чл.53, ал.5 и 6 от Конституцията във връзка с чл.2,ал.1 от Закон за висшето образование. Стенографският протокол е официален документ на Народното събрание и има доказателствена сила