Докладчик
Иван Първанов
Подател на искането
Земеделската кооперация „Единство“ от с. Дрангово, Пловдивска област

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на § 36 от Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи в частта му, с която се създават в Преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ новите § 12 и § 13.

определение, приключващо дело: