Докладчик
Николай Павлов
Подател на искането
49 народни представители от 36-ото Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на § 9 от Преходните и заключителните разпоредби от Закона за банките и кредитното дело.

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
друго определение:
особено мнение по решение:

Решение - 8

Обявява § 9 от Преходните и заключителните разпоредби от Закона за банките и кредитното дело за противоконституционен и несъответстващ на международните договори, по които Република България е страна.