Докладчик
Милчо Костов,Младен Данаилов,Иван Първанов
Подател на искането
52 народни представители от 36-ото народно събрание

Предмет на искането

Спиране изпълнението на Закона за изменение и допълнение на Закона за Висшия съдебен съвет и установяване на неговата противоконституционност.

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
друго определение:
особено мнение по решение:

Решение - 3

Обявява за противоконституционни следните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за Висшия съдебен съвет (ДВ, бр. 106 от 1991 г.):

1. Параграф 6, т. 2, с който се създава нова точка 4 на чл. 12 ЗВСС и се заличават точки 5 и 6 на чл. 12 ЗВСС;

2. Параграф 10 в частта, с която се създава ал. 1 на новия § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗВСС;

3. Параграф 10 в частта, с която се създава ал. 2 на новия § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗВСС, относно израза "от министъра на правосъдието - за останалите съдии";

4. Параграф 10 в частта, с която се създава ал. 3 на новия § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗВСС, относно израза "или да постанови, че неговата несменяемост ще се реши след изтичане на нов 3-годишен срок от датата на това решение";

5. Параграф 11, с който се създава нов § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗВСС.

Отхвърля искането за обявяване противоконституционност на: § 1, § 4, т. 7, § 4, т. 9 и § 8 от Закона за изменение и допълнение на Закона за Висшия съдебен съвет и § 12 и 13 от Преходните и заключителните разпоредби на същия закон, и за обявяване противоконституционност изцяло на Закона за изменение и допълнение на Закона за Висшия съдебен съвет.