Докладчик
Николай Павлов
Подател на искането
председателя на Народното събрание

Предмет на искането

По писмо № 103.00-6 от 9 декември 1991 г. на председателя на Народното събрание, с което е изпратил законопроекта за ратифициране на Факултативния протокол към Международния пакт за граждански и политически права.

становища на заинтересувани страни и правни мнения:
определение, приключващо дело: