Докладчик
Теодор Чипев
Подател на искането
Николай Славев Чалъков от гр. Самоков

Предмет на искането

Обявяване като противоконоституционен, антисоциален, нехуманен и дискриминационен начина на изчисляване на пенсията му, предвиден в Указ № 1858 от 14 август 1972 г.

определение, приключващо дело: