Докладчик
Кети Маркова
Подател на искането
президента на Република България

Предмет на искането

установяване противоконституционност на част от разпоредбата на 167; 39 – относно чл. 112, ал. 1 от Закона за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 3

Пристанището представлява участък, включващ акватория, територия и инфраструктура. Докато територията и инфраструктурата му може да бъде собственост на държавата, общините, физическите и юридическите лица, то акваторията му е легално определена като изключителна държавна собственост. Ползването върху обекти, представляващи изключителна държавна собственост, като вид публична държавна собственост може да се осъществява от физически и юридически лица само чрез предоставянето им на концесия от държавата. Изграждането на пристанище, макар и регионално или със специално предназначение – яхтено, рибарско и т.н., предполага извършване на строително-монтажни работи както на брега, така и във водното пространство, което включва разполагане на съоръжения на морското дъно, представляващо публична държавна собственост и акваторията над него, която е изключителна държавна собственост. Експлоатирането на едно пристанище по предназначение е невъзможно без да се използва водната площ на пристанищната акватория с оглед подхода, маневрирането и приставането на корабите към него, поради което целият обект подлежи на концесиониране, изключващо друг правен способ за неговото заобикаляне при изграждането на пристанищния обект. По тази причина законовата разпоредба, която дерогира режима за предоставяне на концесия при ползването на изключителна държавна собственост чрез учредяване на право на строеж на физически или юридически лица за такова изграждане, е противоконституционна.