Вид на акта
Определение
Дата
13-02-2024 г.
Към дело

Определение

София, 13 февруари 2024г.

Конституционният съд в състав:

Председател:

Павлина Панова

Членове:

Мариана Карагьозова-Финкова
Красимир Влахов
Константин Пенчев
Янаки Стоилов
Филип Димитров
Соня Янкуловa
Таня Райковска
Борислав Белазелков
Атанас Семов
Десислава Атанасова

 

при участието на секретар-протоколиста Наталия Такева разгледа в закрито заседание на 13 февруари 2024 г. конституционно дело № 5/2024 г., докладвано от съдията Филип Димитров. 

 Производството е по чл.149, ал.1, т.2 от Конституцията. Иска се установяване противоконституционност на разпоредбата на чл.158, ал.1 т.1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), (обн., ДВ, бр. 20 от 5.03.1999 г., посл. изм., ДВ, бр. 102 от 8.12.2023 г.) в частта „при условие, че водачът е изпълнил задълженията си по чл.190 ал.3, което удостоверява със съответните платежни документи“ поради противоречие с чл.4 ал.1, чл.17 ал.1-3, чл.35 ал.1 и чл.56 от Основния закон.

Конституционният съд е сезиран от омбудсмана на Република България на основание чл.150, ал. 4 от Конституцията. Делото е образувано на 26.01.2024 г.

Твърди се, че с оспорената разпоредба е въведено неоправдано и несъразмерно ограничение за възстановяване на броя на контролните точки, за отчет на извършените от водачите на моторни превозни средства нарушения, което превръща тези водачи в закононарушители и по този начин се накърнява възможността им да упражняват свои конституционно закрепени права. Поддържа се още, че поради  непрецизност на текста и непропорционалност на така наложеното ограничение на правата на водачите на моторни превозни средства, е нарушен принципът на правовата държава и че изплащането на наложените глоби, тълкувано като отказ от обжалване би накърнило и правото на защита.

Искането е направено в съответствие с чл. 150, ал.3 от Конституцията, попада в компетентността на омбудсмана и произнасянето по искането е в правомощията на Конституционния съд.

Искането има изискуемите от чл.17 ал.1 и 2 от Закона за конституционен съд (ЗКС) и чл.18 ал.1 и 2 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд (ПОДКС) реквизити.

По искане с такъв предмет Конституционният съд не се е произнасял с решение или определение за недопустимост.

С оглед на горното искането следва да се разгледа по същество.

На основание чл.20а, ал.1 от ПОДКС Съдът намира, че следва да бъдат конституирани като заинтересовани институции: Народното събрание, Министерският съвет, министърът на вътрешните работи, министърът на транспорта, Върховния административен съд, Висшият адвокатски съвет и Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

На основание чл.20а, ал.2 от ПОДКС Съдът намира, че следва да бъде поканен да даде писмено становище по делото Съюзът на българските автомобилисти.

На основание чл.20а, ал.3 от ПОДКС Съдът намира, че следва да бъдат поканени да дадат писмено мнение по искането проф. д.ю.н. Цветан Сивков, проф. д-р Дарина Зиновиева, проф. д-р Емилия Панайотова, проф. д-р Снежана Начева, доц. д-р Деяна Марчева, доц. д-р Зорница Йорданова.

По изложените съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията Конституционният съд

 О П Р Е Д Е Л И:

 

Допуска за разглеждане по същество искането на омбудсмана на Република България за обявяване противоконституционността на разпоредбата на чл.158, ал.1 т.1 от Закона за движението по пътищата, (обн., ДВ, бр. 20 от 5.03.1999 г., посл. изм., ДВ, бр. 102 от 8.12.2023 г.) в частта „при условие, че водачът е изпълнил задълженията си по чл.190 ал.3, което удостоверява със съответните платежни документи“.

Конституира като заинтересовани институции: Народното събрание, Министерския съвет, министъра на вътрешните работи, Министъра на транспорта, Върховния административен съд, Висшия адвокатски съвет и Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“, на които да се изпрати препис от искането, като им се дава възможност да представят становища в 30 дневен срок.

Отправя покана до Съюза на българските автомобилисти да даде  писмено становище по делото в 30 дневен срок, като му се изпрати препис от искането.

Отправя покана до проф. д.ю.н. Цветан Сивков, проф. д-р Дарина Зиновиева, проф. д-р Емилия Панайотова, проф. д-р Снежана Начева, доц. д-р Деяна Марчева, доц. д-р Зорница Йорданова да дадат писмено мнение по искането в 30 дневен срок, като им се изпрати препис от искането.

Препис от определението да се изпрати на вносителя с указание, че може да представи допълнителни съображения и доказателства в 30 дневен срок.


Председател: Павлина Панова