Вид на акта
Определение
Дата
19-09-2023 г.
Към дело

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 8

 

София, 19 септември 2023 г.

 

 

Конституционният съд в състав:

 

Председател: Павлина Панова

   Членове: Мариана Карагьозова-Финкова      Атанас Семов

                              Константин Пенчев                         Красимир Влахов

                              Филип Димитров                             Янаки Стоилов

                              Таня Райковска                                Соня Янкулова

                              Надежда Джелепова                       

 

при участието на секретар-протоколиста Гергана Иванова разгледа в закрито заседание на деветнадесети септември 2023 г. конституционно дело № 10/ 2023 г., докладвано от съдиите Павлина Панова и Красимир Влахов.

Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България.

Делото е образувано на 05.06.2023 г. по искане на главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на следните законови разпоредби: чл. 213, ал. 4 - 6, чл. 247б, ал. 2, чл. 250, ал. 1, т. 2 и чл. 411а - чл. 411и от Наказателно-процесуалния кодекс чл. 30, ал. 5, т. 21 и 22 и ал. 7, чл. 33, ал. 3, чл. 112, ал. 6, чл. 147, ал. 7, чл. 173, ал. 11 и 12, чл. 173а, чл. 230, ал. 1, изр. трето и чл. 230а от Закона за съдебната власт (ЗСВ); § 31, ал.2 и § 41 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (обн. ДВ, бр. 48 от 02.06.2023 г., в сила от 06.06.2023 г.).

С определение от 27  юни  2023 г. Конституционният съд е допуснал за разглеждане по същество искането на главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 213, ал. 4- 6, чл. 247б, ал. 2, чл. 250, ал. 1, т. 2, чл. 411а - чл. 411и от Наказателно-процесуалния кодекс, чл. 30, ал. 5, т. 21 и 22 и ал. 7, чл. 33, ал. 3, чл. 112, ал. 6, чл. 147, ал. 7, чл. 173, ал. 11 и 12, чл. 173а, чл. 230, ал. 1, изр. трето и чл. 230а от Закона за съдебната власт, § 31, ал. 2 и § 41 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (обн., ДВ, бр.48 от 02.06.2023 г., в сила от 06.06.2023 г.).

След постановяването на определението за допускане на делото до разглеждане по същество, в ДВ, бр. 69 от 11.08.2023 г., е обнародван Законът за допълнение на Закона за съдебната власт, приет от 49-ото Народно събрание на 7 август 2023 г.  С § 3 от този закон са изменени Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (ДВ, бр. 48 от 2023 г.), като по силата на т. 3 е отменен оспореният пред Конституционния съд § 41 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (обн. ДВ, бр. 48 от 02.06.2023 г., в сила от 06.06.2023 г.)

Според трайно установената практика на Конституционния съд (Определение № 2 от 31.07.2007 г. по к.д.№ 4/ 2007 г., Определение № 3 от 02.06.2016 г. по к.д.№ 5/ 2016 г., Определение № 6 от 25.10.2016 г. по к.д.№ 11/ 2015 г., Определение № 1 от 04.06.2018 г. по к.д.№ 7/ 2018 г., Определение № 2 от 09.05.2019 г. по к.д.№ 11/ 2018 г.), след като оспорената законова разпоредба вече не е част от правния мир, Съдът не може да разглежда искане за установяване на нейната противоконституционност поради отпадане на предмета на искането, независимо дали с друга, новоприета, но неоспорена разпоредба се дава правна уредба на същия въпрос.

По тази причина искането за установяване на противоконституционност на § 41 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (обн. ДВ, бр. 48 от 02.06.2023 г., в сила от 06.06.2023 г.) следва да бъде отклонено, а образуваното пред Съда производство - прекратено в частта за установяване на противоконституционност на тази разпоредба.

 

По изложените съображения Конституционният съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТКЛОНЯВА искането на главния прокурор на Република България в частта за установяване на противоконституционност на § 41 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (обн. ДВ, бр.48 от 02.06.2023 г., в сила от 06.06.2023 г.).

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО в тази част.

 

Председател:

                     Павлина Панова