Вид на акта
Определение
Дата
28-06-2022 г.
Към дело

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

София, 28 юни 2022 г.

 

Конституционният съд в състав: председател – Павлина Панова, членове: Мариана Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска, Надежда Джелепова, Атанас Семов, Красимир Влахов, Соня Янкулова при участието на секретар-протоколиста Росица Симова разгледа в закрито заседание на 28 юни 2022 г. конституционно дело № 10 от 2022 г., докладвано от съдия Атанас Семов.

Конституционното производство е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България във фазата на произнасяне по допустимостта на искането на основание чл. 19, ал. 1 от Закона за Конституционен съд (ЗКС).

Конституционното дело е образувано на 4 май 2022 г. по искане на 59 народни представители от 47-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на Решение на Народното събрание от 20. 4. 2022 г. за предприемане на действия от Агенция „Пътна инфраструктура” за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа (обн. ДВ, бр. 32 от 26. 4. 2022 г., Решението) в цялост.

Вносителят на искането поддържа, че Решението противоречи на принципа на правовата държава, прогласен в чл. 4, ал. 1; на принципа на разделение на властите, прогласен в чл. 8, ал. 1 (във връзка с чл. 62, ал. 1, с чл. 105, ал. 1 и с чл. 106, предложения първо и второ) и на правото на защита на гражданите, закрепено в чл. 56, ал. 1 (във връзка с чл. 117 и чл. 120) от Конституцията на Република България (Конституцията). Според вносителя тези противоречия произтичат от факта, че Решението (т. 3) предвижда, че „50 на 100 от всички финансови задължения на Агенция „Пътна инфраструктура“, възникнали по изпълнени дейности, сертифицирани до момента на влизане в сила на решението, /…/ се извършват след решение на Народното събрание”. Искането почива на разбирането, че по този начин се постига конституционно нетърпимо разширяване правомощията на законодателния орган, предвидени „ясно и ограничително в чл. 62, ал. 1 от Конституцията” и изземване на правомощия на изпълнителната власт, предвидени в чл. 105 и 106 от Конституцията и следователно противоречи на принципа за разделение на властите.

Вносителят твърди и че оспореното решение прегражда пътя към евентуална съдебна защита на добросъвестните контрагенти на Агенция „Пътна инфраструктура”, удовлетворяването на чиито вземания е застрашено, тъй като изплащането на половината от дължимото се поставя в зависимост от решение на Народното събрание – с което се ограничават правото на гражданите на защита и независимостта на съдебната власт.

Излага и аргументи за противоконституционност т. 3 и 4 от Решението поради липса на предвидени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. средства за тяхното реализиране.

Конституционният съд, за да се произнесе по допустимостта на искането, съобрази следното:

Съдът е сезиран от легитимен субект на инициатива по смисъла на чл. 150, ал. 1 от Основния закон.

Предмет на искането е установяване на противоконституционност на решение на Народното събрание, което е правомощие на Конституционния съд съгласно чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията.

Конституционният съд не се е произнасял с решение или с определение за недопустимост по предходно искане със същия предмет, поради което не е налице отрицателната процесуална предпоставка за неговата допустимост по чл. 21, ал. 6 ЗКС.

Искането е съобразено с изискуемите от чл. 17, ал. 1 и 2 ЗКС и чл. 18, ал. 1 и 2 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд (ПОДКС) форма и реквизити и е внесено след обнародването на оспорения акт при спазване на чл. 17, ал. 2 ЗКС.

При тези данни Конституционният съд намира, че  искането следва  да бъде допуснато за  разглеждане по същество.

На основание чл. 20а, ал. 1 ПОДКС Съдът, предвид предмета на направеното искане, следва да конституира като заинтересувани институции, които да представят становища по делото: Народното събрание, президента, Министерския съвет, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на финансите, Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Главния прокурор, Агенция „Пътна инфраструктура” и Камарата на строителите в България.

На основание чл. 20а, ал. 2 ПОДКС като заинтересувани неправителствени, съсловни и други организации следва да бъдат поканени да предложат становища по предмета на делото: Съюза на юристите в България,  Асоциацията на индустриалния капитал в България, Браншовата камара „Пътища“ и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.

На основание чл. 20а, ал. 3 ПОДКС следва да бъдат поканени да дадат писмено правно мнение следните изтъкнати специалисти от науката и практиката: чл.-кор. проф. д. ю. н. Иван Русчев, проф. д. ю. н. Екатерина Матеева, проф. д. ю. н. Цветан Сивков, проф. д-р Даниел Вълчев, проф. д-р Емилия Панайотова, проф. д-р Огнян Герджиков, проф. д-р Пламен Киров, проф. д-р Пенчо Пенев, проф. д-р Сашо Пенов, проф. д-р Снежана Начева, доц. д-р Анета Антонова, доц. д-р Атанас Симеонов, доц. д-р Венцислав Петров, доц. д-р Евелина Стоева – Димитрова, доц. д-р Захари Торманов, доц. д-р Мартин Белов, доц. д-р Наталия Киселова, доц. д-р Траян Конов, доц. д-р Ценимир Братоев и доц. д-р Юрий Кучев.

По изложените съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията и чл. 19, ал. 1 ЗКС Конституционният съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

Допуска за разглеждане по същество искането на 59 народни представители от 47-ото Народно събрание за установяване на противоконституционност на Решение на Народното събрание от 20. 4. 2022 г. за предприемане на действия от Агенция „Пътна инфраструктура” за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа (обн. ДВ, бр. 32 от 26. 4. 2022 г.) в цялост.

Конституира като заинтересувани институции по делото Народното събрание, президента, Министерския съвет, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на финансите, Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Главния прокурор, Агенция „Пътна инфраструктура” и Камарата на строителите в България, на които да се изпратят преписи от искането и от определението, като им се дава 30-дневен срок да представят писмени становища по предмета на делото.

Отправя покана да предложат становище по делото до Съюза на юристите в България,  Асоциацията на индустриалния капитал в България, Браншовата камара „Пътища“ и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, на които да се изпратят  преписи от искането и от определението, като им се дава възможност в 30-дневен срок да представят писмени становища по предмета на делото.

Отправя покана да дадат писмено правно мнение до чл.-кор. проф. д. ю. н. Иван Русчев, проф. д. ю. н. Екатерина Матеева, проф. д. ю. н. Цветан Сивков, проф. д-р Даниел Вълчев, проф. д-р Емилия Панайотова, проф. д-р Огнян Герджиков, проф. д-р Пламен Киров, проф. д-р Пенчо Пенев, проф. д-р Сашо Пенов, проф. д-р Снежана Начева, доц. д-р Анета Антонова, доц. д-р Атанас Симеонов, доц. д-р Венцислав Петров, доц. д-р Евелина Стоева – Димитрова, доц. д-р Захари Торманов, доц. д-р Мартин Белов, доц. д-р Наталия Киселова, доц. д-р Траян Конов, доц. д-р Ценимир Братоев и доц. д-р Юрий Кучев, на които да се изпратят преписи от искането и от определението, като им се дава възможност в 30-дневен срок да дадат писмено правно мнение по предмета на делото.

Препис от определението да се изпрати на вносителя на искането, който в 30-дневен срок от получаването може да представи допълнителни съображения.

 

 

Председател:

                                            Павлина Панова