Вид на акта
Определение
Дата
09-05-2022 г.
Към дело

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

София, 09 май 2022 г.

 

 

 

 

 

Конституционният съд в състав: председател - Павлина Панова, членове: Мариана Карагьозова–Финкова, Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска,  Надежда Джелепова,  Атанас Семов, Красимир Влахов, Янаки Стоилов, Соня Янкулова, при участието на секретар-протоколиста  Мариана Малканова разгледа в закрито заседание на 09.05.2022 г. конституционно дело № 4/2022 г., докладвано от съдия Павлина Панова.

 

Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България (Конституцията).

 

С Определение от 22.03.2022 г. Конституционният съд е  допуснал за разглеждане по същество искането на 59 народни представители от 47-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на Решение на Народното събрание от 9 февруари 2022 г. за избиране на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране (Обн., ДВ, бр. 13/ 2022 г.) и е конституирал като заинтересувана страна председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране като му е даден 30-дневен срок да представи писмено становище по предмета на делото.

 

В деловодството на Конституционния съд е постъпило становище с вх. № 113 от 21.04.2022 г. от председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране, което е придружено от следните документи:

 

1.                Извадка от Лицензия № Л-190-01 от 04.07.2005 г. за дейността производство на електрическа енергия", издадена на „ЕЙ И ЕС - ЗС Марица Изток I" ЕООД;

 

2.                Извадка, придружена с точен превод от Договор за експлоатация и поддръжка от 08.03.2006 г., сключен между „ЕЙ И ЕС - ЗС Марица Изток I" ЕООД и „ЕЙ И ЕС Марица Изток I Сървисиз" ЕООД;

 

3.                Извадка, придружена с точен; превод от Споразумение за извозване и депониране на отпадъците от 07.12.2005 г., сключено между „ЕЙ И ЕС - ЗС Марица Изток I" ЕООД и „ЕЙ И ЕС Марица Изток I" ЕООД;

 

4.                Извадка, придружена с точен превод от Споразумение за предоставяне на услуги от 02.01.2014 г., сключено," между. „ЕЙ И ЕС Марица Изток I Сървисиз" ЕООД и „ЕЙ И ЕС ЕМЕА Сървисис" ЕООД (с настоящо наименование „ЕЙ И ЕС Юръп Сървисис" ЕООД);

 

5.                Извадка от Годишния доклад за дейността и финансовия отчет на „ЕЙ И ЕС Марица Изток I" ЕООД за 2020 г.;

 

6.                Извадка от. Годишния доклад за дейността и финансовия отчет на „ЕЙ И ЕС Марица Изток I Сървисиз" ЕООД за 2020 г.;

 

7.                Извадка от Годишния доклад за дейността и финансовия отчет на „ЕЙ И ЕС Юръп Сървисис" ЕООД за 2020 г.;

 

8.                Декларация от 28.01.2022 г. от управителя на „ЕЙ И ЕС - ЗС Марица Изток I" ЕООД;

 

9.                Служебна бележка от 28.01.2022 г. от управителя на „ЕЙ И ЕС Марица Изток I" ЕООД, „ЕЙ И ЕС Марица Изток I Сървисиз" ЕООД и „ЕЙ И ЕС Юръп Сървисис" ЕООД;

 

10.             Доклад от 03.02.2022 г. на Комисията по енергетика към Народното събрание относно изслушване на кандидатите за председател и член на Комисията за енергийно и водно регулиране.

 

В своето становище председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране иска приобщаването им към делото като писмени доказателства, които да бъдат обсъдени при разглеждането и решаването на делото по същество.

 

По така направеното искане Конституционният съд намира следното:

 

Според процесуалните правила на Глава трета от Закона за Конституционен съд (ЗКС), приложими към производствата пред Съда, представяне на допълнителни писмени доказателства, извън тези придружаващи надлежно подадено искане от оправомощен правен субект по смисъла на чл. 150 от Конституцията, е допустимо, ако са били изрично изискани с акт на самия Конституционен съд (чл. 20, ал. 1 ЗКС). Нормативно са предвидени само три изключения от този ред: в производството за установяване на несъвместимост на народен представител (чл. 26 ЗКС), в производството за снемане на имунитета на конституционен съдия (чл. 25, ал. 2 ЗКС), в производството за повдигане на обвинение на президент или вицепрезидент (чл. 23, ал. 4 ЗКС), където лицата задължително се конституират в лично качество като заинтересувани страни и участват в открито заседание. С оглед пълноценната реализация на правото им на защита е предвидена процесуална възможност да дават лични обяснения пред Съда и да правят доказателствени искания. Производството по настоящото дело е за контрол за конституционност по реда на чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията върху акт на Народното събрание и не попада в обхвата на нито едно от изброените по-горе изключения.

 

Освен това Конституционният съд отчита, че по к. дело № 4/2022 г. е ограничен в преценката за конституционосъобразност само по отношение на конкретното Решение на Народното събрание от 9 февруари 2022 г. за избиране на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране и нормативно предвидените процедура и предпоставки за неговото приемане. Следователно при преценката по същество той следва да разглежда само документите, с които самото Народно събрание е разполагало в рамките на процедурата по избор. Заверени преписи от тези документи са предоставени от Народното събрание и присъединени като доказателства към настоящото дело с Определение от 20.04.2022 г. Документи различни от тези, въз основа на  които Народното събрание  е взело оспорваното решение – предмет на к. д. № 4/2022 г., не следва бъдат обсъждани при разглеждането и решаването на делото по същество.

 

Предвид изложеното искането на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране представените от него документи да бъдат приобщени като доказателства към к. д. № 4/2022 г. се явява неоснователно и следва да бъде оставено без уважение.

 

По тези съображения и на основание чл. 22, ал. 3 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд (ПОДКС), Конституционният съд

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране да бъдат приобщени като доказателства по делото следните документи: извадка от Лицензия № Л-190-01 от 04.07.2005 г. за дейността производство на електрическа енергия", издадена на „ЕЙ И ЕС - ЗС Марица Изток I" ЕООД; извадка, придружена с точен превод от Договор за експлоатация и поддръжка от 08.03.2006 г., сключен между „ЕЙ И ЕС - ЗС Марица Изток I" ЕООД и „ЕЙ И ЕС Марица Изток I Сървисиз" ЕООД; извадка, придружена с точен превод от Споразумение за извозване и депониране на отпадъците от 07.12.2005 г., сключено между „ЕЙ И ЕС - ЗС Марица Изток I" ЕООД и „ЕЙ И ЕС Марица Изток I" ЕООД; извадка, придружена с точен превод от Споразумение за предоставяне на услуги от 02.01.2014 г., сключено," между. „ЕЙ И ЕС Марица Изток I Сървисиз" ЕООД и „ЕЙ И ЕС ЕМЕА Сървисис" ЕООД (с настоящо наименование „ЕЙ И ЕС Юръп Сървисис" ЕООД); извадка от Годишния доклад за дейността и финансовия отчет на „ЕЙ И ЕС Марица Изток I" ЕООД за 2020 г.; извадка от Годишния доклад за дейността и финансовия отчет на „ЕЙ И ЕС Марица Изток I Сървисиз" ЕООД за 2020 г.; извадка от Годишния доклад за дейността и финансовия отчет на „ЕЙ И ЕС Юръп Сървисис" ЕООД за 2020 г.; декларация от 28.01.2022 г. от управителя на „ЕЙ И ЕС - ЗС Марица Изток I" ЕООД; служебна бележка от 28.01.2022 г. от управителя на „ЕЙ И ЕС Марица Изток I" ЕООД, „ЕЙ И ЕС Марица Изток I Сървисиз" ЕООД и „ЕЙ И ЕС Юръп Сървисис" ЕООД; доклад от 03.02.2022 г. на Комисията по енергетика към Народното събрание относно изслушване на кандидатите за председател и член на Комисията за енергийно и водно регулиране.

 

      

 

 

 

 

 

Председател:

 

                                                                              Павлина Панова