Вид на акта
Определение
Дата
21-04-2022 г.
Към дело

 

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

София, 20 април 2022 г.

 

 

 

Конституционният съд в състав: председател - Павлина Панова, членове: Мариана Карагьозова–Финкова, Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска,  Надежда Джелепова,  Атанас Семов, Красимир Влахов, Янаки Стоилов, Соня Янкулова, при участието на секретар-протоколиста  Мариана Малканова разгледа в закрито заседание на 20.04.2022 г. конституционно дело № 4/2022 г., докладвано от съдия Павлина Панова.

 

Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България (Конституцията).

 

С Определение от 22.03.2022 г. Конституционният съд е  допуснал за разглеждане по същество искането 59 народни представители от 47-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на Решение на Народното събрание от 9 февруари 2022 г. за избиране на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране (Обн., ДВ, бр. 13/ 2022 г.) и е изискал от Народното събрание да представи заверено копие от цялата документация, относима към процедурата за избор на кандидата Станислав Боянов Тодоров за председател на КЕВР.

 

По делото е постъпило писмо с вх. № 98 от 08.04.2022 г. от Народното събрание, придружено от заверени копия на следните документи:

 

1.     Предложение от ПГ на „Продължаваме промяната" за председател на Комисията за енергийно и водно регулиране вх. № 47-252-41-1/26.01.2022 г.;

 

2.     Декларация – Приложение № 1  на Станислав Боянов Тодоров на съгласие за издигане на кандидатурата му за председател на Комисията за енергийно и водно регулиране;

 

3.     Декларация – Приложение № 2 на Станислав Боянов Тодоров;

 

4.     Декларация – Приложение № 3 на  Станислав   Боянов   Тодоров по чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия;

 

5.     Декларация – Приложение № 4 по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с чл. 12, ал. 2 и 3 от Закона за енергетиката на Станислав Боянов Тодоров;

 

6.     Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ със серия А-2000 СУ, № 150790 на Станислав Боянов Тодоров;

 

7.     Трудова книжка серия И, № 290015 на Станислав Боянов Тодоров;

 

8.     Автобиография на Станислав Боянов Тодоров;

 

9.     Служебна бележка за трудов стаж на Станислав Боянов Тодоров от 28.01.2022 г.;

 

10.  Декларация от Иван Михайлов Цанков – управител на „Ей И Ес - ЗС Марица Изток I" ЕООД;

 

11.  Доклад на Комисията по енергетика относно изслушване на кандидатите за председател и член на Комисията за енергийно и водно регулиране с вх. № 47-253-12-7/3.02.2022 г.;

 

12.  Проект на Решение за избиране на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране;

 

13.  Проект на Решение за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране;

 

14.  Стенографски протокол от заседание на Комисията по енергетика от 02.02.2022 г. в частта му на изслушване на кандидати за председател и член на Комисията за енергийно и водно регулиране;

 

15.  Присъствен списък от заседание на Комисията по енергетика от 02.02.2022 г.;

 

16.  Стенографски протокол от заседание на Народното събрание от 09.02.2022 г. в частта му на избор на председател и един член на Комисията за енергийно и водно регулиране;

 

17.  Решение за избиране на Станислав Боянов Тодоров за председател на Комисията за енергийно и водно регулиране, прието от Четиридесет и седмото Народно събрание на 09.02.2022 г.;

 

18.  Разпореждане на Председателя на Народното събрание № 47-250-02-14 от 10.02.2022 г. за обнародване в „Държавен вестник" Решение на Народното събрание за избиране на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране и Решение на Народното събрание за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране, приети на 09.02.2022 г.

 

  Конституционният съд, като съобрази разпоредбите на чл. 20, ал. 1 от Закона за Конституционен съд (ЗКС) и чл. 22, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Конституционния съд (ПОДКС), приема че са налице предпоставките за приемане на представените писмени доказателства.

 

На 18.04.2022 г. в деловодството на Конституционния съд е постъпило писмено искане от Станислав Боянов Тодоров да бъде конституиран в лично качество, като заинтересувана страна по конституционно дело № 4/2022 г. и да му се даде разумен срок да предостави становище по предмета на делото.

 

По така направеното искане Конституционният съд намира следното:

 

Отчитайки конституционното право на защита на всеки български гражданин, прогласено в чл. 56 от Конституцията, спецификите на контрола за конституционност по реда на чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията по отношение на актовете на Народното събрание, както и факта, че решението по настоящото дело директно засяга настоящия статус на Станислав Боянов Тодоров като председател на Комисията за енергийно и водно регулиране, Конституционният съд приема, че искането му да бъде конституиран в лично качество като заинтересувана страна по к. дело № 4/2022 г. следва да бъде уважено, както и следва да му бъде даден 30-дневен срок да представи писмено становище по предмета на делото.

 

Въз онова на гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 3 от ПОДКС, Конституционният съд

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

 

ПРИЕМА като доказателства по делото писмо с вх. № 98 от 08.04.2022 г. от Народното събрание, ведно с представените заверени копия от: Предложение от ПГ на „Продължаваме промяната" за председател на Комисията за енергийно и водно регулиране вх. № 47-252-41-1/26.01.2022 г.; Декларация – Приложение № 1  на Станислав Боянов Тодоров на съгласие за издигане на кандидатурата му за председател на Комисията за енергийно и водно регулиране; Декларация – Приложение № 2 на Станислав Боянов Тодоров; Декларация – Приложение № 3 на Станислав Боянов Тодоров по чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия; Декларация – Приложение № 4 по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с чл. 12, ал. 2 и 3 от Закона за енергетиката на Станислав Боянов Тодоров; Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ със серия А – 2000 СУ, № 150790 на Станислав Боянов Тодоров; Трудова книжка серия И, № 290015 на Станислав Боянов Тодоров; Автобиография на Станислав Боянов Тодоров; Служебна бележка за трудов стаж на Станислав Боянов Тодоров от 28.01.2022 г.; Декларация от Иван Михайлов Цанков – управител на „Ей И Ес - ЗС Марица Изток I" ЕООД; Доклад на Комисията по енергетика относно изслушване на кандидатите за председател  и  член  на Комисията за енергийно и водно регулиране с вх. № 47-253-12-7/3.02.2022 г.; Проект на Решение за избиране на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране; Проект на Решение за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране; Стенографски протокол от заседание на Комисията по енергетика от 02.02.2022 г. в частта му на изслушване на кандидати за председател и член на Комисията за енергийно и водно регулиране; Присъствен списък от заседание на Комисията по енергетика от 02.02.2022 г.; Стенографски протокол от заседание на Народното събрание от 09.02.2022 г. в частта му за избор на председател и един член на Комисията за енергийно и водно регулиране; Решение за избиране на Станислав Боянов Тодоров за председател на Комисията за енергийно и водно регулиране, прието от Четиридесет и седмото Народно събрание на 09.02.2022 г.; Разпореждане на председателя на Народното събрание № 47-250-02-14 от 10.02.2022 г. за обнародване в „Държавен вестник" на Решение на Народното събрание за избиране на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране и Решение на Народното събрание за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране, приети на 09.02.2022 г.

 

КОНСТИТУИРА Станислав Боянов Тодоров като заинтересувана страна по конституционно дело № 4/2022 г.

 

Препис от Определението да се изпрати на Станислав Боянов Тодоров, който в 30-дневен срок от получаването му може да представи писмено становище по предмета на делото.

 

Препис от настоящото определение да се изпрати за сведение и на конституираните с Определение от 22.03.2022 г. заинтересувани страни по делото.

 

Приетите писмени доказателства по конституционно дело № 4/2022 г., след заличаване на личните данни на физическите лица, следва да се публикуват на страницата на Конституционния съд в интернет по партидата на конституционното дело.

 

      

 

 

 

Председател:

 

                      Павлина Панова