Вид на акта
Определение
Дата
12-10-2021 г.
Към дело

О   П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

София, 12.10.2021 г.

 

 

Конституционният съд в състав: председател – Борис Велчев, членове - Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска, Надежда Джелепова, Павлина Панова, Атанас Семов, Красимир Влахов, при участието на секретар-протоколиста Росица Симова разгледа в закрито заседание на 12 октомври 2021 г. конституционно дело № 18/2021 г., докладвано от съдия Таня Райковска.

Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България (Конституцията).

          С определение  от 09.09.2021 г.  Конституционният съд е  допуснал за разглеждане по същество искането на петдесет и пет народни представители от 46-ото Народно  събрание за установяване  на противоконституционност на Указ № 129 от 10.05.2021 г. (обн. ДВ, бр. 39 от 12.05.2021 г.) на президента на Република България в частта, с която за служебен министър на икономиката е назначен Кирил Петков Петков. Със същото определение са конституирани заинтересовани институции и е отправена покана да  представят писмени становища и правни мнения по предмета на делото в предоставения им едномесечен срок от уведомяването.

          С оглед спецификата на конкретното дело и на основание чл. 20 от Закона за Конституционен съд, след преценката, че следва да се изискат допълнително писмени доказателства от президента, министъра на правосъдието, министъра на външните работи и Кирил Петков Петков, Конституционният съд с определението от 09.09.2021 г. по настоящото дело е изискал от посочените по-горе институции и лица да представят конкретни  писмени доказателства, относими към тази част от Указ №129 от 10 май 2021 г. на президента, свързана с назначаване на Кирил Петков Петков за служебен министър на икономиката на Република България.

В изпълнение на определението от 09.09.2021 г. на Конституционния съд в деловодството на съда са постъпили следните документи :

           С писмо с вх. № 383/14.09.2021 г. министърът на правосъдието, на основание чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закона за българското гражданство, е предоставил подробна писмена информация относно гражданството на Кирил Петков Петков.

          С писмо с вх. № 384 от 16.09.2021 г. главният секретар на президента на Република България  е предоставил заверено копие от декларацията  на Кирил Петков Петков с дата 10.05.2021 г., основана на чл. 110 от Конституцията.

          С писмо вх. № 390/24.09.2021 г. министърът на външните работи информира Конституционния съд за предприети действия по изпълнение на определението на Съда. Към писмото са приложени заверени копия  от  4 бр. Грами от 14 и 16 август 2021 г.  и от 13.09.2021 г. и от изпратена Вербална нота  № Ко-01-365 /13.09.2021 г. до Министерството на външните работи на Канада с молба за предоставяне  на писмена информация от компетентен държавен орган на Канада, удостоверяваща наличието или липсата на канадско гражданство на Кирил Петков Петков към 10.05.2021 г.

С искане с входящ № 412 от 08.10.2021 г. Кирил Петков Петков, е предоставил копие от официален писмен документ от компетентния държавен орган на Канада с № 8138, както и писмено уведомление от посолството на Канада с дата 01.10.2021 г. за издадено копие от Удостоверение № 8138 за отказ от гражданство, съгласно Раздел 9 (1) от Закона за гражданството на Канада. Документите са на английски език, като дирекция „Консулски отношения“, сектор „Заверки и легализация“  към Министерство на външните работи на Република България потвърждава автентичността на положения подпис и печат на посолство на Канада в Букурещ с приложен официален превод на български език. На съда е предоставено и копие от  заявление по образец до компетентните служби в Канада за отказ  от канадско гражданство  на Кирил Петков Петков с дата 21.04.2021 г. на английски език, придружено от превод на български език.

        Конституционният съд, като съобрази разпоредбата на чл. 20, ал. 2 от Закона за Конституционен съд и изтичането на разумния срок за изпълнение на определението на Конституционния съд, свързана и с други процесуални въпроси, освен този за допустимостта на искането, приема че са налице предпоставките за приемане на представените писмени доказателства.

По отношение на искането на Кирил Петков Петков да бъде призован и изслушан в рамките на конституционното производство като заинтересована страна и за предоставяне на възможност за представяне на  писмено становище по делото, Конституционният съд  намира следното:

          Законът за Конституционен съд допуска възможност за конституиране като заинтересована страна само на изрично посочени лица: на действащ народен представител в хипотезата на чл. 26, на действащ конституционен съдия в случая на чл. 25, ал. 2, както и на действащ президент и вицепрезидент в случая на чл. 23, ал. 4, изречение второ. Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал.1 ЗКС заседанията на Конституционния съд се провеждат без участието на заинтересовани институции и лица с изключения на посочените. В случая, отчитайки характера на  производството по чл. 149, ал. 1, т. 2, за разлика от това по чл. 72, ал. 2, във вр. с чл. 72, ал. 1, т. 3 от Конституцията, решението на съда по настоящото дело няма да се отрази на актуалния статус на Кирил Петков Петков предвид обстоятелството, че към настоящия момент той не притежава длъжностно или служебно качество, произтичащо от частично оспорения указ на президента на Република България.

Предвид тези съображения искането на Кирил Петков Петков се явява неоснователно и следва да бъде оставено без уважение, като на това основание се явяват недопустими и останалите му искания за допълнителни процесуални действия  за събиране на други доказателства.

          Въз основа на изложеното и на основание чл. 22, ал. 3, предл. второ от Правилника за  организацията на дейността на Конституционния съд,    

 

О  П  Р  Е  Д  Е Л  И :

ПРИЕМА като доказателства по делото:  писмо с вх. № 383/14.09.2021 г. от министъра на правосъдието; писмо с вх. № 384 от 16.09.2021 г. от главния секретар на президента на Република България, ведно със  заверено копие от декларацията с дата 10.05.2021 г. на Кирил Петков Петков, основана на чл. 110 от Конституцията; писмо вх. № 390/24.09.2021 г. от министъра на външните работи, заедно с приложени заверени копия  от  4 бр. Грами от 14 и 16 август 2021 г. и от 13.09.2021 г., и от изпратена Вербална нота  № Ко-01-365 /13.09.2021 г. до МВнР на Канада с молба за предоставяне  на писмена информация от компетентен държавен орган на Канада, удостоверяваща наличието или липсата на  канадско гражданство на Кирил Петков Петков  към 10.05.2021 г.;  копие от удостоверение № 8138 /RN101397 за отказ от канадско гражданство на Кирил Петков Петков и уведомително писмо до Кирил Петков Петков с дата 01.10.2021 г. от Посолството на Канада в Букурещ, с потвърждение от дирекция „Консулски отношения“, сектор „Заверки и легализация“ към Министерство на външните работи на Република България на автентичността на положения подпис и печат на посолство на Канада в Букурещ и с приложени официални преводи на български език; копие от заявление по образец до компетентните служби в Канада за отказ от канадско гражданство на Кирил Петков с дата 21.04.2021г. на английски език, придружено от превод на български език.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Кирил Петков Петков за конституирането му като  заинтересована страна по делото.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Кирил Петков Петков за събиране на други доказателства.

          Приетите писмени доказателства по к. д. № 18/2021 г., след заличаване на личните данни на физическите лица, следва да се публикуват на страницата на Съда в интернет по партидата на конституционното дело.

       

Председател:       Борис Велчев