Вид на акта
Определение
Дата
09-09-2021 г.
Към дело

    

О   П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 София, девети септември  2021 г.

 

 

          Конституционният съд в състав: председател - Борис Велчев, членове:  Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Мариана Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска, Надежда Джелепова, Атанас Семов, Красимир Влахов при участието на секретар-протоколиста Росица Симова разгледа в закрито заседание на 9 септември 2021 г. конституционно дело № 18/2021г., докладвано от съдия Таня Райковска.

Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България (Конституцията) във фазата по допустимост на искането по реда на чл. 19, ал. 1 от Закона за Конституционен съд (ЗКС).

Делото е образувано на 16 август 2021 г. по искане на петдесет и пет народни представители от 46-ото Народно събрание за установяване на противоконституционност на Указ № 129 от 10.05.2021 г. (обн., ДВ, бр.39 от 12.05.2021 г.) на президента на Република България в частта, с която за служебен министър на икономиката е назначен Кирил Петков Петков.

 Вносителят на искането излага подробно съображенията си в подкрепа на твърдяното противоречие на горецитирания указ в оспорената му част с чл. 110, във връзка с чл. 65, ал. 1 от Конституцията.

В искането се поддържа, че към момента на  назначаване    с Указ № 129 от 10.05.2021г. (обн., ДВ, бр.39 от 12.05.2021 г.)  на Кирил Петков Петков за служебен министър на икономиката, той не е бил освободен от канадското си гражданство, поради което не е било изпълнено едно от изискванията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията – да няма друго гражданство освен българско, към който препраща чл. 110 от Конституцията, и в който е указано кои български граждани могат да бъдат членове на Министерския съвет. Според вносителя към момента на назначаване за служебен министър на икономиката,  по отношение на Кирил Петков Петков не е бил издаден акт  от съответния държавен орган на Канада, който да го освобождава от  гражданство на Канада. Вносителят поддържа, че за загубване на канадското гражданство не е достатъчно лицето да е направило волеизявление за освобождаване от гражданство, за да са налице материалноправните предпоставки за това, а е необходимо издаване на публичноправен акт на компетентен държавен орган. 

          Конституционният съд, за да се произнесе по допустимостта на искането, съобрази следното:

Искането е направено от субект, който е оправомощен да сезира Конституционния съд, съгласно  чл. 150, ал. 1 от Конституцията  и има за предмет установяване на противоконституционност на указ на президента, което е правомощие  на Конституционния съд по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията.

Конституционният съд не се е произнасял с решение или с определение за недопустимост по предходно искане със същия предмет, поради което не е налице отрицателната процесуална предпоставка по чл. 21, ал. 6 ЗКС,  която да изключва неговата допустимост.

Искането е съобразено с изискуемите от чл. 17, ал. 1 и 2  ЗКС и чл. 18, ал. 1 и 2 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд (ПОДКС) форма и реквизити.

При тези данни Конституционният съд намира, че  искането следва  да бъде допуснато за  разглеждането по същество.

С оглед предмета на конституционното производство съдът приема, че като заинтересовани институции на основание чл. 20а, ал. 1 ПОДКС следва да бъдат конституирани: Народното събрание, президентът на Република България, Министерският съвет, министърът на правосъдието и министърът на външните работи.

На основание чл. 20а, ал. 3 ПОДКС, следва да бъдат поканени да дадат писмено правно мнение по предмета на делото следните изтъкнати специалисти от науката и практиката: проф. д-р Даниел Вълчев, проф. д-р Екатерина Михайлова, проф. д-р Пенчо Пенев, проф. д-р Пламен Киров, проф. д-р Снежана Начева, доц. д-р Наталия Киселова.

Съдът, с оглед изясняване на делото и на основание чл. 20 от Закона за Конституционен съд приема, че следва да се изискат допълнително писмени доказателства от:

-         президента на Република България, който да представи заверено копие от декларацията на Кирил Петков Петков, подадена от последния по чл. 110, във вр. с чл. 65, ал. 1 от Конституцията преди издаване на Указ № 129 от 10.05.2021г.;

-         министъра на правосъдието, който да представи документ, удостоверяващ наличието или липсата на българско гражданство на лицето Кирил Петков Петков към момента на издаване на указа на президента за назначаване на служебно правителство – 10 май 2021 г.;

-          министъра на външните работи, който по дипломатически път да поиска писмена информация от компетентен държавен орган на Канада, удостоверяваща наличието или липсата на канадско гражданство на лицето Кирил Петков Петков към 10 май 2021 г.;

-         Кирил Петков Петков, който да представи официален писмен документ, от компетентния държавен орган на Канада, удостоверяващ освобождаване от канадско гражданство с посочена дата на това освобождаване.

По изложените съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията и чл. 19, ал. 1 и 20 от Закона за Конституционен съд, Конституционният съд

О П Р Е Д Е Л И:

 Допуска за разглеждане по същество искането на петдесет и пет народни представители от 46-ото Народно събрание за установяване на противоконституционност на Указ № 129 от 10.05.2021 г. (обн., ДВ, бр.39 от 12.05.2021 г.) на президента на Република България в частта, с която за служебен министър на икономиката е назначен Кирил Петков Петков.

Конституира като заинтересовани институции по делото: Народното събрание, президента на Република България, Министерския съвет, министъра на правосъдието и министъра на външните работи, на които да се изпратят преписи от искането и от определението, като им се предостави едномесечен срок от уведомяването да представят писмени становища по предмета на делото. 

Отправя покана до: проф. д-р Даниел Вълчев, проф. д-р Екатерина Михайлова, проф. д-р Пенчо Пенев, проф. д-р Пламен Киров, проф. д-р Снежана Начева, доц. д-р Наталия Киселова  да предоставят писмено правно мнение по предмета на делото в указания по-горе срок, като им се изпратят преписи от искането и от определението.

Да се изиска от президента на Република България да представи заверено копие от декларацията на Кирил Петков Петков, подадена от последния по чл. 110, във вр. с чл. 65, ал. 1 от Конституцията.

  Да се изиска от министъра на правосъдието да представи документ, удостоверяващ наличието или липсата на българско гражданство на лицето Кирил Петков Петков към момента на издаване на указа на президента за назначаване на служебно правителство – 10 май 2021 г.

Да се изиска от министъра на външните работи по дипломатически път да поиска писмена информация от компетентен държавен орган на Канада, удостоверяваща наличието или липсата на канадско гражданство на лицето Кирил Петков Петков към 10 май 2021 г.

Да се изиска от Кирил Петков Петков да представи официален писмен документ, от компетентния държавен орган на Канада, удостоверяващ освобождаване от канадско гражданство с посочена дата на това освобождаване.

Препис от определението да се изпрати на вносителя на искането, на когото се предоставя възможност в същия срок да представи допълнителни съображения. 

 

                                                                                                    Председател:

                                                                                                                  Борис Велчев