Вид на акта
образуване на дело
Дата
23-07-2013 г.
Към дело
20/2013
Днес, 23.07.2013 г. Конституционният съд на Република България образува конституционно дело № 20/2013 г. по искане от тричленен състав на Върховния административен съд за установяване налице ли е несъответствие на чл. 10, ал. 1 във връзка с чл. 13, във връзка с чл. 24 от Закона за местните данъци и такси, с чл. 60, ал. 1 от Конституцията, в контекста на чл. 1 на Допълнителния протокол на Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи.
За докладчик по делото е определен съдия Борис Велчев.