Вид на акта
Определение
Дата
23-05-2013 г.
Към дело

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
София, 23 май 2013 г.
по конституционно дело № 11 от 2013 г., съдия докладчик Стефка Стоева

Конституционният съд в състав: Председател: Димитър Токушев, членове: Благовест Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова, Георги Ангелов, Борис Велчев, Анастас Анастасов, Гроздан Илиевпри участието на секретар-протоколиста Силвия Василева разгледа в закрито заседание на 23 май 2013 г. конституционно дело № 11/2013 г., докладвано от съдията Стефка Стоева.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България във фазата на произнасяне за допустимостта на искането по реда на чл. 19, ал. 1 от Закона за Конституционен съд (ЗКС).
Делото е образувано на 07.05.2013 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване противоконституционност на разпоредбата на чл. 28, ал. 5 от Закона за лова и опазване на дивеча (обн., ДВ, бр. 78 от 26.09.2000 г., последно изм., бр. 15 от 15.02.2013 г.) (ЗЛОД).
В искането се твърди, че съгласно оспорената разпоредба за извършване на административната услуга по издаване и заверка на билети за лов се заплаща такса в размер, определен с тарифа на Министерския съвет, която постъпва в съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство. Според омбудсмана на практика се въвежда още една такса за извършването на една и съща услуга, до който извод води чл. 28, ал. 2 ЗЛОД, предвиждащ за издаване и за заверка на билети за лов да се заплащат такси в размер, определен с тарифа на Министерския съвет. Посочва се в искането, че съгласно цитираната разпоредба на чл. 28, ал. 2 ЗЛОД гражданите плащат такса за издаване и за заверка на билети за лов, а на основание оспорената разпоредба на чл. 28, ал. 5 ЗЛОД заплащат такса за извършване на административната услуга по издаване и заверка на билети за лов. Вносителят на искането намира, че не е ясно дали има разлика между заверка на билет за лов и административната услуга заверка на билет за лов и кое налага гражданите да заплащат два пъти за извършването реално на една услуга. Подобен подход за попълване на бюджета на съответните държавни стопанства чрез мултиплициране на таксите за една и съща услуга според омбудсмана нарушава чл. 4, ал. 1 от Конституцията, поради което иска разпоредбата на чл. 28, ал. 5 ЗЛОД да бъде обявена за противоконституционна.
Конституционният съд, за да се произнесе по допустимостта на искането, съобрази следното:
Искането е отправено от омбудсмана, който е самостоятелен субект на инициатива по чл. 150, ал. 3 от Конституцията с компетентност да сезира Конституционния съд. Искането е за упражняване от Конституционния съд на правомощието му по чл. 149, ал. 1, т. 2 от основния закон. Оспорва се разпоредба от закон, с която се нарушават правата на гражданите. Искането е в писмена форма, съдържа мотиви, отправено е след обнародване на оспорената разпоредба и по същия предмет Конституционният съд не се е произнасял с решение или с определение за недопустимост на искането. Ето защо съдът намира, че искането следва да бъде допуснато за разглеждане по същество.
С оглед предмета на делото Конституционният съд счита, че следва да бъдат конституирани като заинтересовани страни Народното събрание, Министерският съвет, министърът на земеделието и храните, министърът на финансите, Върховният административен съд, Българският ловно-рибарски съюз и Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България”.
По изложените съображения и на основание чл. 19, ал. 1 ЗКС Конституционният съд

ОПРЕДЕЛИ:

Допуска за разглеждане по същество искането на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 28, ал. 5 от Закона за лова и опазване на дивеча (обн., ДВ, бр. 78 от 26.09.2000 г., последно изм., бр. 15 от 15.02.2013 г.).
Конституира като заинтересовани страни по делото Народното събрание, Министерския съвет, министъра на земеделието и храните, министъра на финансите, Върховния административен съд, Българския ловно-рибарски съюз и Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България”.
Преписи от искането и настоящото определение да се изпратят на заинтересованите страни, като им се предостави възможност в 10-дневен срок от получаването да представят писмени становища и доказателства.
Препис от определението да се изпрати и на вносителя на искането, който в същия срок може да представи допълнителни аргументи.

Председател: Димитър Токушев