Вид на акта
Определение
Дата
16-02-2021 г.
Към дело

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

София, 16 февруари 2021 г.

 

 

Конституционният съд в състав: председател - Борис Велчев, членове: Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска, Надежда Джелепова, Павлина Панова, Атанас Семов, Красимир Влахов при участието на секретар-протоколиста Полина Пешева разгледа в закрито заседание на 16 февруари 2021 г. конституционно дело № 1/2021 г., докладвано от съдията Филип Димитров. 

Делото е образувано на 29.01.2021 г. по искане на Висшия адвокатски съвет за установяване противоконституционност на § 2 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за допълнение на Закона за задълженията и договорите (ЗДЗЗД), (обн., ДВ, бр.102 от 01.12.2020 г.), като се поддържа, че с този текст се придава обратно действие на новия чл.112 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) в противоречие с чл.17, ал.3 и ал.5 и с чл. 4, ал.1 от Конституцията. Производството е по чл. 149, ал. 2 от Конституцията във фазата по допустимост на искането.

Искането е направено след обнародването на оспорените разпоредби.

Формата и реквизитите съответстват на изискванията на чл.17, ал.1, т. 1 и 2 от Закона за Конституционен съд (ЗКС) и на Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд (ПОДКС).

По предмета на искането не е постановявано решение или определение за недопустимост.

Конституционният съд смята, че искането за установяване на противоконституционност по чл.149, ал.1, т.2 от Конституцията е в съответствие с чл. 150, ал.4 от Конституцията.

Оспорената разпоредба на § 2 от ПЗР на ЗДЗЗД засяга правото на собственост на гражданите (което в широк смисъл включва и вземанията) гарантирано от чл.17 от Конституцията, доколкото конституционният текст не се впуска в разграничения между вещните и облигационни имуществени права, като цели защитата mutatis mutandis и на двата вида.     Произнасянето по искането за обявяване на противоконституционност на § 2 от ПЗР на ЗДЗЗД, (обн., ДВ, бр.102 от 01.12.2020 г.), е в правомощията на Конституционния съд и следва да бъде допуснато за разглеждане.

С оглед предмета на делото и на основание чл. 20а, ал.1 ПОДКС като заинтересувани страни следва да се конституират: президентът, Народното събрание, Министерският съвет, министърът на правосъдието, Върховният административен съд, Върховният касационен съд, главният прокурор и омбудсмана.

На основание  чл. 20а, ал. 3 ПОДКС, следва да бъдат поканени да дадат писмено правно мнение по предмета на делото следните изтъкнати специалисти: проф. д.ю.н. Ангел Калайджиев, проф. д.ю.н. Екатерина Матеева, проф. д.ю.н. Иван Русчев, проф. д.ю.н. Пламен Киров, проф. д-р Огнян Герджиков, проф. д-р Пенчо Пенев, доц. д-р Красен Стойчев, доц.  д-р Траян Конов.

Воден от тези съображения и на основание чл.149, ал.1, т.2 от Конституцията и  чл.19, aл.1 от Закона за Конституционен съд, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

Допуска за разглеждане по същество искането на Висшия адвокатски съвет за обявяване противоконституционност на § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за допълнение на Закона за задълженията и договорите (обн., ДВ, бр.102 от 01.12.2020 г.).

Конституира като заинтересувани страни президента, Народното събрание, Министерския съвет, министъра на правосъдието, Върховния административен съд, Върховния касационен съд, главния прокурор и омбудсмана.

Отправя покана до: проф. д.ю.н. Ангел Калайджиев, проф. д.ю.н. Екатерина Матеева, проф. д.ю.н. Иван Русчев, проф. д.ю.н. Пламен Киров, проф. д-р Огнян Герджиков, проф. д-р Пенчо Пенев, доц. д-р Красен Стойчев, доц. д-р Траян Конов.

Препис от искането и от определението да се изпрати на заинтересуваните страни с указание, че могат да представят писмени становища в месечен срок.

Препис от искането и определението да се изпрати на изтъкнатите специалисти с указание, че могат да представят писмено правно мнение в месечен срок.

Препис от определението да се изпрати на подателя с указание, че може да представи допълнителни съображения и доказателства в месечен срок.

Определението е подписано с особено мнение от съдия Гроздан Илиев.

 

                                                                 Председател:

                                                                           Борис Велчев